ХьэщIэщ <b class=red>хъыбархэр</b>
ХьэщIэщ хъыбархэр

КIэрэф Эрол 1953 гъэм къыщалъхуащ Тыркум Къайсэр къалэм епха Жаныкъуей къуажэм. ПэщIэдзэ еджапIэр и къуажэм, курыт еджапIэмрэ лицеймрэ - Къайсэр къалэм къыщиуха нэужь, Анкара къалэм агрономием щыхуеджащ. Пенсием хуэкIуэхукIэ пхъэщIапIэ иIащ. Эрол унагъуэшхуэ къыщыхъуащ, ахэр...

http://koyusiyahkitap.com/i-

 
3WTURK CMS v7.0