Nartların Altın Ağacı / Нартхэ я дыщэ жыг
Stok Durumu: Stokta var
  • 82,50TL

Ürün Bilgileri
Sayfa sayısı 16

Nart Destanı Çerkes halkının yüzyıllar öncesinden süzülerek gelen bir değer. Yaşam sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisi gibi pek çok evrensel değeri bilgece bir anlatımla dile getiren bir şaheser.

Nart Destanı’nın en güzel metinlerinden bir seçme yapılarak Çerkesçe ve Türkçe olmak üzere iki dilde çocuklar için uyarlandı. Hikayelerin kendileri kadar güzel resimlerle bezendi. Nartların Altın Ağacı bu seçmenin ikinci kitabı.

“Uzun yıllar önce, dünyanın güzel bir köşesinde, Nart Yurdu adında bir diyar varmış. Bu diyar; karlı dağlar, yemyeşil ormanlar ve gürül gürül akan nehirlerle kaplıymış. Burada Nartlar mutluluk içinde yaşar, çeşit çeşit meyveler yetiştirirmiş. Bunun için birbirinden güzel meyve bahçeleri varmış. İşte bu bahçelerden birinde büyük bir elma ağacı varmış. …”

Нарт эпосыр ижь ижьыж лъандэрэ адыгэ лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуэ хъугъуэфIыгъуэщ. Ар гъащIэ фIылъагъум, щIылъэ фIылъагъум, цIыху фIылъагъум хуэдэ дуней псом щагъэлъапIэ щIыкIэхэр губзыгъагъэ хэлъу къэзыIуатэу лъэпкъым и IэдакъэщIэкI лъэщщ.

Нарт эпосым щыщ нэхъ шыпсэ дахэхэм къыхэтщыпыкIри адыгэбзэрэ тыркубзэрэкIэ сабийхэм папщIэ ттхыжащ. Шыпсэхэри сурэт дахэхэмкIэ дгъэщIэрэщIащ. «Нартхэ я дыщэ жыг» - мыр текст хэщыпыкIахэм я етыуанэращ.

«Илъэс куэд япэ дунейм и зы куапэ дахэм Нарт ХэкукIэ зэджэ хэгъэгу гуэр щыIэт. А хэгъэгум я бжьэпэхэр, къуршыщхьэхэр уэсым щIиуфат, мэз щхъуантэхэр, уэру ежэх псышхуэхэр куэду
итт. Абдежым нартхэр мамыру щыпсэут, пхъэщхьэмыщхьэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыщагъэкIт. ИкIи пхъэщхьэмыщхэ хадэ дахэхэр яIэт. Мис а хадэхэм я зым зы мыIэрысеишхуэ итт…»