Seteney Çiçeği / Сэтэней гъэгъа
Stok Durumu: Stokta var
  • 82,50TL

  • KDV Hariç: 82,50TL

Nart Destanı Çerkes halkının yüzyıllar öncesinden süzülerek gelen bir değer. Yaşam sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisi gibi pek çok evrensel değeri bilgece bir anlatımla dile getiren bir şaheser.

Nart Destanı’nın en güzel metinlerinden bir seçme yapılarak Çerkesçe ve Türkçe olmak üzere iki dilde çocuklar için uyarlandı. Hikayelerin kendileri kadar güzel resimlerle bezendi. Seteney’in Çiçeği işte bu seçmenin ilk kitabı.

“Seteney Guaşe akıllı, bilge bir kadınmış. Nartlar her türlü işlerinde ona danışır, ondan akıl alırmış. O, yola çıkana yoldaşlık eder, yolunu aydınlatırmış. Tüm Nartların derdine derman bulurmuş. Nartlar da ona saygı duyar, bir dediğini iki etmezmiş…”

Нарт эпосыр ижь ижьыж лъандэрэ адыгэ лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуэ хъугъуэфIыгъуэщ. Ар гъащIэ фIылъагъум, щIылъэ фIылъагъум, цIыху фIылъагъум хуэдэ дуней псом щагъэлъапIэ щIыкIэхэр губзыгъагъэ хэлъу къэзыIуатэу лъэпкъым и IэдакъэщIэкI лъэщщ.

Нарт эпосым щыщ нэхъ шыпсэ дахэхэм къыхэтщыпыкIри адыгэбзэрэ тыркубзэрэкIэ сабийхэм папщIэ ттхыжащ. Шыпсэхэри сурэт дахэхэмкIэ дгъэщIэрэщIащ. «Сэтэней гъэгъа» - мы текст хэщыпыкIахэм япэрейращ.

«Сэтэней-гуащэ цIыхубз Iущт, губзыгъэт. Нартхэр сыт хуэдэ IуэхукIи абы ечэнджэщт, мыгъуэ яIэмэ, и Iэмал хъунымкIэ еупщIхэт. Ар гъуэгу теувэм и зекIуэгъут, и гъуэгур хуигъэнэхут. Нартхэм псоми Iэмал къахуигупсыст. Езы нартхэми абы пщIэ къыхуащIт, ипсалъэр тIу ящIтэкъым…»