Tlepş ve Ağaç Tanrıçası / Лъэпщрэ Жыг-гуащэмрэ
Stok Durumu: Stokta var
  • 82,50TL

Ürün Bilgileri
Sayfa sayısı 16
Yazar Erdoğan Boz

Nart Destanı Çerkes halkının yüzyıllar öncesinden süzülerek gelen bir değer. Yaşam sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisi gibi pek çok evrensel değeri bilgece bir anlatımla dile getiren bir şaheser.

Nart Destanı’nın en güzel metinlerinden bir seçme yapılarak Çerkesçe ve Türkçe olmak üzere iki dilde çocuklar için uyarlandı. Hikayelerin kendileri kadar güzel resimlerle bezendi. “Tlepş ve Ağaç Tanrıçası” işte bu seçmenin üçüncü kitabı.

“Nartların Tlepş adında çok becerikli bir demircisi varmış. Demirci Tlepş becerikli olduğu kadar da çalışkanmış. O, Nartların işine yarayacak her türlü aleti demirden yaparmış. Bir gün kerpeten, bir başka gün çekiç yapar Nartlara verirmiş.”

Нарт эпосыр ижь ижьыж лъандэрэ адыгэ лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуэ хъугъуэфIыгъуэщ. Ар гъащIэ фIылъагъум, щIылъэ фIылъагъум, цIыху фIылъагъум хуэдэ дуней псом щагъэлъапIэ щIыкIэхэр губзыгъагъэ хэлъу къэзыIуатэу лъэпкъым и IэдакъэщIэкI лъэщщ.

Нарт эпосым щыщ нэхъ шыпсэ дахэхэм къыхэтщыпыкIри адыгэбзэрэ тыркубзэрэкIэ сабийхэм папщIэ ттхыжащ. Шыпсэхэри сурэт дахэхэмкIэ дгъэщIэрэщIащ. «Лъэпщрэ Жыг-гуащэмрэ» - мы текст хэщыпыкIахэм яещанэращ.

«Нартхэ Лъэпщ и цIэу гъукIэ IэкIуэлъакIуэ яIэт. Лъэпщ зэрыIэкIуэлъакIуэм къыщымынэу лэжьакIуэшхуэт. Нартхэр Iэмэпсымэу зыхуэныкъуэ псори гъущIым хищIыкIт. Зы махуэм – Iэдэ, нэгъуэщI зы махуэм уадэ ищIурэ нартхэм яритт.…»