Şovey: Nartların At Yarışı / Щэуей: Нартхэ я шыгъажэ
Stok Durumu: Stokta var
  • 82,50TL

  • KDV Hariç: 82,50TL

Nart Destanı Çerkes halkının yüzyıllar öncesinden süzülerek gelen bir değer. Yaşam sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisi gibi pek çok evrensel değeri bilgece bir anlatımla dile getiren bir şaheser.
Nart Destanı’nın en güzel metinlerinden bir seçme yapılarak Çerkesçe ve Türkçe olmak üzere iki dilde çocuklar için uyarlandı. Hikayelerin kendileri kadar güzel resimlerle bezendi. “Şovey - Nartların At Yarışı işte” bu seçmenin ilk kitabı.

Nartların yaşadığı yiğitler diyarı Nart Yurdu’nda Şovey adında bir genç varmış. Şovey’in babası Nartların demircisi Debeç’in oğlu Kanj’mış. Annesi ise bir devmiş, adı da Neribgey’miş. Nart Yurdu’nda onun annesinden daha güçlü kimse yokmuş. Şovey görünüşte zayıf, ufak tefek olsa da aslında annesi gibi güçlüymüş.…


Нарт эпосыр ижь ижьыж лъандэрэ адыгэ лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуэ хъугъуэфIыгъуэщ. Ар гъащIэ фIылъагъум, щIылъэ фIылъагъум, цIыху фIылъагъум хуэдэ дуней псом щагъэлъапIэ щIыкIэхэр губзыгъагъэ хэлъу къэзыIуатэу лъэпкъым и IэдакъэщIэкI лъэщщ.

Нарт эпосым щыщ нэхъ шыпсэ дахэхэр къыхэтщыпыкIри адыгэбзэрэ тыркубзэкIэ сабийхэм папщIэ ттхыжащ. Шыпсэхэри сурэт дахэхэмкIэ дгъэщIэрэщIащ. “Щэуей: нартхэ я шыгъажэ” - мыр текст хэщыпыкIахэм я еплIанэращ.

Нарт лIыхъужьхэр щыпсэу Нарт Хэкум Щэуей зи цIэ щIалэ гуэр щыпсэут. Щэуей и адэр нартхэм я гъукIэ Дэбэч и къуэ Къанжт. И анэр иныжьт, и цIэри Нэрыбгейт. И анэм нэхъ лъэщ Нарт Хэкум истэкъым. Щэуей теплъэкIэ гъур цIыкIурэ пэт, и анэм и къарум щыщ хэлът…